Regulamin

REGULAMIN Konferencji Zmiany w Życiu- Pierwszy krok organizowanej w dniu 12 września 2015 roku.
Definicje
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:
Organizator – ANNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-258-67-98, REGON: 147242670.
Umowa: zamówienie Biletu, uprawniającego Klienta do udziału w Konferencji oraz odbioru usług informacyjnych związanych wydarzeniem, w tym odbierania informacji dotyczących Konferencji, złożone przez Klienta poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza internetowego wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgód, o których mowa w pkt. 9 lit. b-c w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Organizatora za pośrednictwem Strony internetowej oraz uiszczenie Opłaty. Bilet: przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument potwierdzający prawo do uczestnictwa w Konferencji.
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, płatnik posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zamawiająca Bilet.
Opłata: wskazane w Formularzu internetowym wynagrodzenie Organizatora za przesłany drogą elektroniczną Bilet oraz świadczenie usług informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym przesyłanie informacji dotyczących Konferencji lub dostarczanie Materiałów.
Materiały: wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku z Konferencją .
Formularz internetowy: Formularz internetowy zamieszczony na Stronie internetowej Organizatora, którego prawidłowe wypełnienie i wysłanie wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgód, o których mowa w pkt. 9 lit. b-c oraz uiszczeniem Opłaty stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.
Strona internetowa Firmy: www.zmianywzyciu.pl/konferencja, www.zmianywzyciu.pl
Konferencja: wskazane w Formularzu internetowym oraz na Bilecie prelekcje, ćwiczenia prezentowane i przeprowadzane przez Organizatora.
Godziny konferencji: okres czasu, w jakim Klient może uczestniczyć w Konferencji.
Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ustawa: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (tekst jednolity z 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)).
Regulamin: niniejszy regulamin.
Oświadczenia
2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
3. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Organizatora w celu ich wyjaśnienia.
4. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Konferencji, a także rodzaj prowadzonej przez Organizatora działalności.
Czas i miejsce Konferencji
Konferencja odbędzie się 12 września 2015 w Warszawie w hali MT Polska przy ul. Marsa 56C
5. W momencie przesłania Organizatorowi wypełnionego przez Klienta Formularza internetowego wraz z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgód, o których mowa w pkt.9 lit. b-c oraz po uiszczeniu Opłaty, na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu, przesyłane są Bilety w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 13.
6. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu internetowym, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej Biletów, jest uprawniony do:
a) udziału w Konferencji w ramach Godzin Konferencyjnych tj 9-18 po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
b) odbioru usług informacyjnych związanych z wydarzeniem
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Konferencji, miejsca jak również prawo do odwołania Konferencji:
a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Konferencji, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Konferencji przez Organizatora;
b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Organizatora
8. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Konferencji, a w przypadku, o którym mowa w pkt (a-b) zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
b) W przypadku odwołania Konferencji lub zmiany terminu Konferencji przez Organizatora, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
Zawarcie Umowy i Świadczenie usług informacyjnych
9. Do zawarcia Umowy dochodzi przez przesłanie przez Klienta Organizatora wypełnionego Formularza internetowego, jeżeli przesłanie to zostało poprzedzone:
a) akceptacją niniejszego Regulamin poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza internetowego opcji: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego warunki”;
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Firmę podanych przez Klienta jego Danych osobowych w celach marketingu własnego produktów lub usług Firmy, poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza opcji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ANNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-258-67-98, REGON: 147242670. Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem, w celu świadczenia usług przez ANNOVA Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie i/lub marketingu bezpośredniego produktów i usług ANNOVA Spółka z o.o. w organizacji sp.k. z siedzibą w Warszawie”, oraz
c) wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Organizatora, przesyłanych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, poprzez zaznaczenie przy wypełnianiu Formularza opcji: „Wyrażam zgodę, na przesyłanie do mnie informacji handlowej i/lub marketingowej przez ANNOVA Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa elektronicznie na podany prze mnie adres e-mail lub telefonicznie na podany przeze mnie numer telefonu”.
10. Świadczenie usług informacyjnych przez Organizatora na rzecz Klienta polega na:
a) przesyłaniu przez Organizatora na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym wiadomości e-mail zawierających informacje związane z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z Konferencją,
b) przesyłaniu na numer telefonu wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym wiadomości sms, informujących o działalności szkoleniowej Firmy związanej z rozwojem osobistym, w tym o planowanych przez Firmę szkoleniach i wydarzeniach związanych z tą działalnością,
11. Świadczenie usług informacyjnych, o których mowa w pkt. 10, odbywać się będzie w ramach Opłaty.
Opłaty i warunki płatności
12. W zamian za przesłany przez Organiztora Bilet i świadczenie usług informacyjnych, Klient zobowiązany jest do zapłaty, w dniu przesłania Firmie wypełnionego Formularza internetowego, na jej rzecz Opłaty w formie przelewu wykonanego za pośrednictwem platformy DotPay lub zwykłym przelewem bankowym.
13. W przypadku wyboru przez Klienta metody zapłaty za Bilet w formie zwykłego przelewu bankowego, Bilet zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w Formularzu internetowym, w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy.
14. W przypadku wyboru przez Klienta metody zapłaty za Bilet w formie zwykłego przelewu bankowego, w tytule płatności należy podać imię oraz nazwisko wskazane w przesłanym Firmie Formularzu internetowym.
15. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i potrąceń odnoszących się do Opłaty. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Organizacji Konferencji, w szczególności polegających na wprowadzeniu dodatkowych stref biletowych i określeniu cen biletów za miejsca w tych strefach. Wprowadzenie nowych stref biletowych nie wpływa na wysokość cen biletów już nabytych, w szczególności nie może powodować podwyższenia cen biletów już nabytych.
16. Niedokonanie przez Klienta zapłaty Opłaty w dniu przesłania Organizatorowi wypełnionego Formularza internetowego powoduje, że pomiędzy Klientem a Organizatorem nie dochodzi do zawarcia Umowy. Dokonanie przez Klienta zapłaty w późniejszym terminie powoduje zawarcie pomiędzy Klientem a Organizatorem Umowy tylko pod warunkiem, że pula biletów z kategorii wybranej przez Klienta nie jest w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora wyczerpana. W przypadku zapłaty przez Klienta Opłaty po dniu przesłania Firmie Organizatorowi wypełnionego Formularza internetowego i po wyczerpaniu puli biletów z kategorii wybranej przez Klienta, Organizator zwróci Klientowi Opłatę.
Własność intelektualna
17. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Konferencją, w tym autorskie prawa majątkowe do Materiałów, są i pozostają własnością Firmy lub Współpracowników Organizatorairmy, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Konferencji żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone na Klienta, i będą przysługiwały wyłącznie Organizatorowi.
18. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora .
19. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Konferencji z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
Zakończenie obowiązywania Umowy i zwrot Opłaty
20. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 dni (siedem) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Konferencji uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających (“Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: biuro@zmianywzyciu.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Organizator zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
21. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 20 nie przysługuje Klientowi w przypadku udziału w Konferencji rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 20;
22. Organizator niniejszym oświadcza, że:
a) poza Opłatą brak jest dodatkowych kosztów po stronie Klienta związanych z realizacją Umowy;
b) zawarcie Umowy, nie rodzi po stronie Klienta żadnych dodatkowych kosztów;
c) oferta Organizatora oraz wysokość Opłaty ważne są do wyczerpania ograniczonej liczby miejsc na Konferencję.
24. Organizator może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Konferencji powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Organizator zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z dokonanym odstąpieniem. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Konferencji po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 20 oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Seminarium na inną osobę, o którym mowa w pkt 26, a w stosunku do Klienta także po upływie okresu, o którym mowa w pkt 21, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
Przeniesienie prawa do udziału w Konferencji
25. W przypadku zarezerwowanej i opłaconej Konferencji, w której Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w niej na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: biuro@zmianywzyciu.pl zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Konferencji, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Organizator uprawniony jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
Reklamacje
26. Wszelkie reklamacje związane z Umową i udziałem w Konferencji Klient może zgłaszać Firmie pocztą elektroniczną na adres biuro@zmianywzyciu.pl lub na piśmie na adres Firmy.
27. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.
Ograniczenie odpowiedzialności
28. Z zastrzeżeniem pkt. 30 każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie Umowy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej postanowień, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.
29. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
30. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 30 nie dotyczy:
a) odpowiedzialności strony za śmierć lub szkodę na osobie;
b) odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz jakichkolwiek innych czynów, co, do których takie ograniczenie byłoby niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek naruszenia przez Klienta autorskich praw majątkowych lub osobistych przysługujących Firmie lub Współpracownikom
31. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Klienta Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Klienta w Konferencji oraz wykorzystywania przez niego Materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.
Siła wyższa
32. Jeżeli Konferencja zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności, jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, alarm bombowy i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zdarzenia.
Przetwarzanie danych osobowych
33. Udostępniając Formularz Organizator określa dane osobowe Klienta w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożliwością wykonania Umowy przez Organizatora.
34. Administratorem Danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) jest ANNOVA Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000509643, posiadająca NIP:5252586798.
35. ANNOVA Sp z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Administrator Danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.
36. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Postanowienia końcowe
37. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
38. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
39. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.
41. Postanowienia pkt 7(b), 8(a), 15, 24, 30 i 31 nie mają zastosowania w stosunku do Klienta.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.