Regulamin serwisu internetowego zmianywzyciu.pl

 

 1. Administrator Strony

 

Strona internetowa www.zmianywzyciu.pl, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu również „Serwisem” jest administrowana i redagowana przez Annova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59,       00-120 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509643, posiadającą numer NIP 525-258-67-98, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

 

 1. Zawartość oraz podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu

 

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa podstawowe zasady jego funkcjonowania. Z Serwisu może korzystać każdy użytkownik sieci Internet wyrażający chęć korzystania z Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem”) pod warunkiem uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy na zasadach i warunkach określanych przez Administratora. Serwis składa się z podstron. Każdy Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Serwis nie służy nabywaniu przez Użytkowników towarów i usług.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu takich jak np. archiwum, panel dyskusyjny, może wymagać zarejestrowania i każdorazowego logowania w Serwisie.
 5. Korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne.
 6. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz podlega ochronie obowiązujących ustaw. Zasadę wskazaną w zdaniu poprzedzającym stosuje się także do wszelkich treści, do których dostęp wymaga rejestracji.
 7. Zakazuje się osobom odwiedzającym Stronę oraz podmiotom rejestrującym się do Serwisu kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania zawartości Strony w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych, chyba że zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Administrator może umieszczać w Serwisie odesłania (linki) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych podmiotów.

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Do rejestracji w serwisie służy panel rejestracyjny bezpośrednio na portalu oraz panel dla posiadaczy konta w serwisie Facebook.com. Nazwa identyfikująca użytkownika nie może być : wulgarna, nazwą firmy lub przedsiębiorstwa, oznaczeniem marki, usługi, towaru lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika. Logując sie do sytestemu, rejestrujący jednocześnie wyraża zgodę na rejestrację danych w bazie newslatter i wyraża zgodę na jego otrzymywanie.

 

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 2. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:

a)   przekazów reklamowych,

b)   wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

 1. Umieszczanie na stronach Serwisu przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych Użytkowników na zasadach i warunkach uzgodnionych z Administratorem
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 3. Administrator jest uprawniony do usuwania treści, niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 4. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 5. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich podstronach Serwisu w wybranej przez Administratora formie.
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zmianywzyciu.pl, lub listownie na adres 00-120, Warszawa ul. Złota 59 (Skylight Building, 14 ste piętro)
 2. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Administrator szanuje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych oraz podejmuje wszelkie starania w celu ich należytej ochrony.
 2. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji nie wymaga podawania danych osobowych. W trakcie rejestracji do Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym określonych danych osobowych.
 3. Zasadą jest przetwarzanie danych osobowych w celu ściśle związanym z użytkowaniem Serwisu. O szczegółach przetwarzania Użytkownik jest informowany w trakcie rejestracji oraz w stosownych regulacjach udostępnianych w Serwisie. Administrator umożliwia Użytkownikowi wyrażenie stosownych zgód związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 4. Administrator informuje Użytkownika w sposób jednoznaczny o każdym innym celu przetwarzania danych na co Użytkownik może wyrazić zgodę.
 5. W przypadku subskrybcji Newslettera Użytkownik może w każdej chwili z niego zrezygnować poprzez odpowiednią funkcjonalność Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo do podglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Dane Użytkowników podlegają ochronie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.). Administrator gwarantuje, że wszelkie zgromadzone dane są przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane osobowe nie są sprzedawane ani nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: kontakt@zmianywzyciu.pl

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.