Regulamin konkursu „Twoja zmiana w życiu”

§ 1. Informacje podstawowe

1. Organizator: ANNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Złotej 59 w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 147242670, posiadającą numer NIP 525-258-67-98 , dalej „ANNOVA”
2. Nazwa Konkursu: „Twoja zmiana w życiu”.
3. Sposób prowadzenia Konkursu: sieć Internet, strona internetowa: zmianywzyciu.pl, dalej zwana „portalem”.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasada wiodąca: ANNOVA podejmuje starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w Konkursie kształtowały ich prawa i obowiązki w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem ich interesów.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zwanych „Uczestnikami”.
2. Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu.
3. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Uczestnictwo w Konkursie wymaga uprzedniego zarejestrowania w portalu.

§ 3. Organizacja Konkursu

1. Czas trwania: od 18-06-2014 r. do odwołania.
2. Wyniki konkursu będą publikowane do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
3. Okres przyznawania Nagród – do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
4. Konkurs polega na stworzeniu przez Uczestnika autorskiego opisu swojej historii w jednej z ośmiu kategorii Rodzina, Relacje ,Praca, Wygląd, Dom, Styl Życia, Młodzież, Wiedza na portalu, dotyczącej zaistniałych zmian w życiu Uczestnika oraz umieszczeniu tekstu na portalu za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności, zwanego dalej „opisem”.
5. Zabrania się Uczestnikom umieszczania tekstów wulgarnych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami jak również naruszających autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich.
6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez ANNOVA korekty autorskiej.
7. Uczestnik wyraża zgodę na wskazanie na portalu Uczestnika jako laureata Konkursu poprzez podanie używanego przez Uczestnika unikalnego nick`u i miasta pochodzenia.
8. ANNOVA publikuje każdego miesiąca osiem najwyżej ocenionych tekstów autorskich Uczestników po jednym z każdej kategorii, o której mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.

 

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są publikacje książkowe po jednej dla Laureata, zwanych dalej „Nagrodą” lub „Nagrodami”.
2. ANNOVA przewiduje 8 Nagród w miesiącu kalendarzowym po jednej w każdej kategorii, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
3. Opisy będą oceniane przez Komisję konkursową spośród przedstawicieli ANNOVA według następujących kryteriów: konstrukcja, podział treści, oryginalność, jakość merytoryczna Opisów.
4. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób: Nagroda w postaci jednej publikacji książkowej w miesiącu kalendarzowym dla Uczestnika, którego Opis został najwyżej oceniony spośród wszystkich Opisów nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym w danej kategorii, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi tj. :
a) w przypadku Nagrody o wartości do 760 zł Uczestnik korzysta z zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) w przypadku Nagrody o wartości powyżej 760 zł Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz ANNOVA jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. W przypadku Nagrody o wartości przekraczającej 760 zł Uczestnik otrzyma Nagrodę plus 11% wartości nagrody rzeczowej w postaci gotówki.

§ 5. Publikowanie opisów

1. Uczestnik przystępując do Akcji zgadza się z tym, że recenzje nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów jak również autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie Opisów, w tym opisów nagrodzonych w całości, w części lub w formie skróconej na portalu.

§ 6. Inne postanowienia

1. Dla potrzeb organizacji Konkursu, ANNOVA przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane przez ANNOVA jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądanie usunięcia.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18-06-2014 r.
4. Każdy Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie przesyłką poleconą na adres ul. Złota 59, (Skylight Building 14 piętro) 00-120 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@zmianywzyciu.pl
5. ANNOVA rozpatrzy zgłoszone reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia
regulaminu portalu ora przepisy obowiązujących ustaw.

 

Przejdź do konkursu

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.