Annova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

Annova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, 00-120 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509643, posiadająca numer NIP 525-258-67-98. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.